Gratis verzenden vanaf 20,- (NL)
Bestellen zonder account aan te maken!

Bertus  Mulder,De jonge Piter Jelles
De jonge Piter Jelles
€ 15.00
   Thuisbezorgen

  • Bestel vandaag
  • Bij u in huis op zaterdag
  • Vanaf € 20 gratis verzenden


Piter Jelles Troelstra wie liberaal fan hûs út. Yn dit boek wurdt oanjûn hoe`t er him losmakke fan it liberalisme fan syn tiid. Hoe`t syn fyzje op it Frysk feroare doe`t er him op de arbeiderssaak rjochte. Hy naam ôfskie fan de `Fryske sin` sa`t de liberalen dy omearmjen. Foar him wie de striid foar it Frysk in politike oangelegenheid. En de striid fan de sosjaal-demokrasy in striid om realisaasje fan demokrasy en foar kwaliteit fan de arbeid. Yn syn polityk testament (1924) omskriuwt er dat sa: De eigenlijke strijd [...] is de strijd over de vraag: zal de Staat het grootkapitaal beheersen, of zal het grootkapitaal de Staat beheersen?

Bertus Mulder (It Hearrenfean, 1949) stdudearre arbeidssosjology, wie dosint sosjale skiednis en promovearre yn 1991 oan de Ryksuniversiteit Groningen
by Lolle Nauta op it proefskrift Andries Sternheim, een Nederlandse vakbondsman in de Frankfurter Schule.Taal / Language : Fries / Western Frisian

Extra informatie:

120 pagina's
Met illustraties
EAN: 9789056154240
20 Leafdesdichten BV Bornmeer